Blog

przeglądy hydrantów

Jak często należy robić przegląd hydrantów wewnętrznych

Przeglądy oraz czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, będących urządzeniami przeciwpożarowymi, należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Konieczność przeglądu dotyczy wszystkich hydrantów znajdujących się na terenie zakładu, bez względu na ich wiek i stan techniczny. Aktem prawnym określającym częstotliwość przeglądów urządzeń przeciwpożarowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa to rodzaj gaśnicy, w której środkiem gaśniczym jest specjalna piana wyrzucana przez sprężony gaz. Jest idealna do gaszenia pożarów grupy A oraz B, a w szczególności do zagrożeń spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów i olejów.  Działanie gaśnicy pianowej polega na odizolowaniu od dostępu tlenu oraz na zwilżaniu płonących przedmiotów znajdującą się w pianie […]

kurs pierwszej pomocy

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Szkolenia BHP są niezwykle istotne, ponieważ ważne jest aby zarówno pracownik, jak i pracodawca mieli świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania  codziennych obowiązków służbowych. Obowiązek poddawania pracowników szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z dyspozycji normy art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeksu Pracy. Natomiast szczegółowe zasady prowadzenia […]

imprezy masowe bhp

Zasady BHP podczas imprez masowych

Imprezy masowe wyróżniają się w wśród innych z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenie i konieczność zapobiegania mu, przewidziano wiele wymogów, które muszą spełnić organizatorzy, aby taka impreza mogła się odbyć. Wspomniane zasady oraz obowiązki i uprawnienia organizatora […]

ochrona nóg

Rodzaje obuwia ochronnego

Przepisy BHP ściśle określają zasady jakie powinny towarzyszyć naszej pracy. Biorą one pod uwagę wszelkie niebezpieczeństwa, jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zadań. W wielu przypadkach przepisy nie określają jedynie regulaminu pracy i zasad panujących na obiekcie, ale również rodzaj odzieży i obuwia, w które powinien być wyposażony pracownik. Szczególnie istotny jest wybór butów, które muszą być […]

kask

Czym charakteryzuje się odzież ochronna

Odzieżą ochronną nazywamy taki rodzaj ubrań, który ma chronić pracownika przed zagrożeniami w trakcie wykonywania pracy. Przykrywa ona lub zastępuje odzież osobistą. W zależności od rodzaju pracy można spotkać się z różnymi zagrożeniami, dlatego ubranie powinno być odpowiednio dopasowane do wykonywanej pracy. Przydatność musi być zatwierdzona właściwym certyfikatem. Zasadę o posiadaniu odzieży roboczej ustala ustawa […]

0

Your Cart