SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System sygnalizacji pożaru to zespół urządzeń:
– czujek pożarowych
– centrali alarmowej
– sygnalizatorów
Służący do samoczynnego wykrywania, sygnalizowania i przekazywania informacji o pożarze, zwana systemem alarmu pożaru (SSP).

Gdzie stosujemy takie systemy:

Systemy takie stosujemy do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, centra handlowe, centra sportowe, zakłady produkcyjne

Jak działają takie systemy:

Systemy SSP oparte są o rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach czujki pożarowe, które reagują na dym, wzrost temperatury lub płomienie. Sygnał z czujki przekazywany jest do centrali pożarowej, następnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat która z czujek przekazała sygnał. Drukarka połączona z centralką drukuje informacje o alarmie.
Uzupełnienie systemu stanowią przyciski pożarowe. ROP – RĘCZNE OSTRZEGANIE POŻAROWE. Systemy te mogą automatycznie powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę straży pożarnej lub być sterować innymi urządzaniami drzwiami pożarowymi, klapami odymiającymi itp.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart