Usługi PPOŻ

Usługi przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa powinna przede wszystkim skutecznie chronić człowieka przed utratą życia i zdrowia, jak również chronić jego mienie oraz nasze środowisko. Dlatego warto przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby nie stracić tego, co dla nas jest najcenniejsze. Niestety nie każdy posiada wiedzę jak temu zapobiec.

Na szczęście istnieje firma Firewall, która oferuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu PPOŻ:
– przegląd, naprawa, konserwacja i legalizacja gaśnic;
– przegląd systemów oddymiających;
– wyposażenie obiektów w instalacje pożarowe, sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne;
– wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych, przejść instalacyjnych konstrukcji stalowych i żelbetonowych;
– przeglądy instalacji tryskaczowych i hydrantowych;
– badania wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych, przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;
– wykonywanie instalacji hydrantowych oraz instalacji bezpieczeństwa pożarowego obiektów;
– wykonywanie kanałów wentylacyjnych i tras kablowych;
– stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów, prowadzony przez inspektora PPOŻ;
– szkolenia PPOŻ.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart