Hydranty wewnętrzne – przegląd i konserwacja hydrantów

przeglądy hydrantów

Przeglądy oraz czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, będących urządzeniami przeciwpożarowymi, należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Konieczność przeglądu dotyczy wszystkich hydrantów znajdujących się na terenie zakładu, bez względu na ich wiek i stan techniczny.

Aktem prawnym określającym częstotliwość przeglądów urządzeń przeciwpożarowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Wprowadza on nie tylko konieczność sprawdzania stanu technicznego hydrantów, ale także węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Zgodnie z § 3 ust. 4 r.o.p.b.o.b. hydranty należy sprawdzać nie rzadziej niż raz do roku, a węże raz na 5 lat. W trakcie przeglądu węży, należy poddać je próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Zakres czynności w ramach przeglądu hydrantów

Przeglądu hydrantu wewnętrznego może dokonać jedynie upoważniony do tego specjalista posiadający odpowiedni sprzęt i uprawnienia. W trakcie przeglądu i konserwacji sprawdza się stan techniczny i działanie poszczególnych elementów hydrantu – szafy hydrantowej, zaworu, zwijadła, łącznika, węża, prądownicy itd.

Kontroli poddawany jest również stan przewodów rurowych zasilających wodę i dokonywany pomiar wydajności poboru wody i ciśnienia. Następnie opróżnia się wąż hydrantowy z wody za pomocą sprężarki i osusza go specjalnym wentylatorem. Po pomyślnie zakończonym przeglądzie, hydrant jest pozostawiony w stanie do natychmiastowego użycia, a kontroler oznakowuje go stosowną etykietą z napisem – SPRAWDZONY albo USZKODZONY.

Po przeglądzie hydrantu wewnętrznego wystawiany jest protokół przeglądu zawierający:

  • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
  • wyniki testów,
  • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
  • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
  • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów.
0

Your Cart