Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych.

Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych

Przeprowadzamy badania hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych. Do przeglądów używamy sprzęt specjalistyczny HYDRO-TEST firmy KRESAF. Wykonujemy badania hydrantów zewnętrznych: DN80, DN100, DN150. Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów:

  • – oględziny zewnętrzne hydrantu;
  • – uruchomienie, przepłukanie stojaka i komory hydrantu;
  • – sprawdzenie zasuw hydrantowych;
  • – dokonanie badania pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego i wydajności;
  • – sporządzamy protokół z badania ciśnienia i wydajności po przeglądzie.

Zakres naszej oferty obejmuje również usługę przeglądu hydrantów wewnętrznych i węży.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart