Stały nadzór ppoż. nad obiektem – INSPEKTOR PPOŻ.

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym

W ramach naszych usług przeciwpożarowych, oferujmy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie, pełniony przez inspektora PPOŻ. Od chwili zawarcia umowy, nasza firma przejmuje pełnię obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji PPOŻ, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W skład nadzoru wchodzi:

  • – cykliczna kontrola obiektu;
  • – przegląd gaśnic i badanie hydrantów;
  • prowadzenie szkoleń PPOŻ;
  • – prowadzenie próbnych ewakuacji;
  • – prowadzenie pełnej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej;
  • – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja;
  • – opracowanie planów i procedur ewakuacji;
  • – oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • – przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Zapraszamy do podpisania umowy.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart