Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | kto może ją wykonać

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana czasami Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku, począwszy od jego odbioru. Instrukcja opracowywana jest najczęściej indywidualnie dla obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zazwyczaj zwiera ona dokumentację graficzną, której również wymagają przepisy. Podstawą prawną do tworzenia Instrukcji pożarowej jest rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719).

Co zawiera rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Według wymienionego powyżej rozporządzenia właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich muszą posiadać opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W takiej instrukcji powinien znaleźć się szereg informacji. Między innymi warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem. Istotne jest również określenie w wyposażeniu urządzeń przeciwpożarowych oraz sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia. Wiążą się z tym również warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby ich sprawdzania, które powinny znaleźć się w instrukcji. Bardzo ważną kwestą są plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie. Każda instrukcja bezpieczeństwa powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata.

Kto zajmuje się wykonywaniem instrukcji przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracować osoby, spełniające kryteria stawiane osobom wykonującym czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich ludzie posiadający tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, specjalista ochrony PPOŻ z wyższym wykształceniem oraz osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa.

0

Your Cart